Elena Stikhina and Bogdan Volkov in Falstaff at the Salzburg Festival

Stikhina Volkov Salzburg Falstaff
Elena Stikhina and Bogdan Volkov in Falstaff at the Salzburg Festival
August 30, 2023

Operalia 2016 Prize Winners Elena Stikhina and Bogdan Volkov, share the stage as Mrs. Alice Ford and Fenton in Falstaff at the Salzburg Festival

Photos: Daniil Rabovsky | Monika Rittershaus
Stikhina Volkov Salzburg Falstaff
Elena Stikhina and Bogdan Volkov in Falstaff at the Salzburg Festival
August 30, 2023

Operalia 2016 Prize Winners Elena Stikhina and Bogdan Volkov, share the stage as Mrs. Alice Ford and Fenton in Falstaff at the Salzburg Festival

Photos: Daniil Rabovsky | Monika Rittershaus